Już po raz XXXVII zapraszamy na Konkurs Palm Wielkanocnych, który odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 12:15 na Rynku miasta Mszana Dolna.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN XXXVII KONKURSU PALM WIELKANNCNYCH W MSZANIE DOLNEJ
Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej organizuje XXXVII Konkurs Palm Wielkanocnych dla
mieszkańców miasta Mszana Dolna. Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową tj. 14 kwietnia 2019
roku, o godzinie 12:15 na Rynku Miasta Mszana Dolna.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w XXXVII Konkursie Palm
Wielkanocnych, zwanym w dalszej części regulaminu „Konkursem”
 Organizatorem XXXVII Konkursu Palm Wielkanocnych jest Miejski Ośrodek Kultury w
Mszanie Dolnej.
II. CELE KONKURSU
 POPULARYZOWANIE ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH
ZWIĄZANYCH Z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 Rozbudzanie inwencji twórczej;
 Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej;
 Integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa;
III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta Mszana
Dolna oraz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Świętego Michała Archanioła.
 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnych palm wielkanocnych
 Palmy zostaną ocenione w trzech kategoriach:
 Estetyka i precyzja wykonania
 Palma regionalna – zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi
tradycjami Zagórzan
 Najwyższa palma
 Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę:
 Ogólne wrażenie artystyczne
 Długość palmy
 Technikę i sposób wykonania
 Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
 Estetykę wykonania prac
 Dla wszystkich uczestników przewidziane są słodkie upominki oraz po 3 nagrody
rzeczowe w poszczególnych kategoriach
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
Uczestnik konkursu, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w konkursie,
wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i
materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i
sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby organizacji konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXXVII KONKURSIE PALM WIELKANOCNYCH!