REGULAMIN XXXIX KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1,
   34-730 Mszana Dolna; tel.: 18 33 100 11, tel. kom.: 883 763 233; e-mai: biuro@mokmszana.pl; strona www: mokmszana.pl
  2. Termin dostarczenia prac (w godzinach pracy MOK: wtorek – piątek od 11:00 do 19:00, sobota od 8:00 do 16:00): do 9 kwietnia 2022 do godziny 13:00
  3. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 9 kwietnia 2022 godzina 17:00, na stronie www.mokmszana.pl
  4. Oficjalne wręczenie nagród: 10 kwietnia 2022 godzina 10:00, przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.
 1. Przedmiot i cele konkursu
  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

Wierni na cześć wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święcą palmy. U zagórzan palmy nazywano również bagniociami. Ważny był wystrój i wiązanie palem. Zagórzanie wiązali je batami, które później używane były w gospodarstwie, lub pręciami, czyli odpowiednio przeciętymi na pół pędami bazi lub leszczyny. Ubierano je wstążkami z bibuły, rzadko naturalnymi, i ozdabiano kwiatami wykonywanymi z bibuły. Wielkość palmy uzależniona była od inwencji twórczej gospodarza i jego zamożności.”  (Piotr Lulek „Zagórzanie Tradycja Muzyka Taniec”)

 1. Cele konkursu:
  1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  3. Rozbudzanie inwencji twórczej;
  4. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej;
  5. Integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa;
 1. Warunki uczestnictwa:
  1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta i gminy Mszana Dolna oraz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Świętego Michała Archanioła.
 1. Warunki udziału
  1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie „Zagórzańska Bagnieć ” jest akceptacja jego Regulaminu.
  2. Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnie z wytycznymi regulaminu oraz dołączenie do palmy wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, dostępnej na stronie www.mokmszana.pl
  3. Wytyczne dotyczące palm konkursowych:
   • długość palmy nie może przekraczać 500 centymetrów
   • do dekoracji palmy nie można wykorzystywać gotowych ozdób (sztuczne kwiaty, itp.)
   • stopień pracowitości palmy (ilość elementów, itp.)
  4. Do 9 kwietnia 2022r. do godz.: 13:00 należy dostarczyć palmy do siedziby organizatora (Miejski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna)
 1. Ocena prac
  1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
   • Zagórzańska Bagnięć – zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami Zagórzan
   • Estetyka i precyzja wykonania
  2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
  3. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę:
   • Ogólne wrażenie artystyczne
   • Długość palmy (nie może przekraczać 500 cm)
   • Technikę i sposób wykonania
   • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
   • Estetykę wykonania prac
  4. W każdej kategorii Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III).
  5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 1. Ogłoszenie wyników
  1. Wyniki przedstawione zostaną na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury; www.mokmszana.pl
  2. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 10.04.2022r. o godzinie 10:00 przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.
  3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.mokmszana.pl oraz fanpage’u na Facebooku w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Nagrody:
  1. w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne, odpowiednio:
   • I miejsce – 300 złotych
   • II miejsce 200 złotych
   • III miejsce 100 złotych
 1. Klauzula informacyjna
  1. W celu realizacji XXXIX KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ” dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna.
  3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie.
  5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
   1. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
   2. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

MATERIAŁY DO POBRANIA: