W związku z udziałem w naborze wniosków do Działania 1, Poddziałania 1.2., Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021″ – informujemy, że wniosek o dofinansowanie pn. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym
poprzez utworzenie Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” spełnił wszystkie
warunki formalne, uzyskując tym samym pozytywny wynik oceny formalnej 😊

W związku z powyższym, ww. wniosek został skierowany do oceny merytorycznej. Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze (rozdz. XIII.b. pkt. 10.) ocena merytoryczna wniosków złożonych w naborze rozpocznie się od dnia publikacji na stronie Operatora Programu listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.