REGULAMIN XXXVIII KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ”


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna; tel.: 18 33 100 11, tel.       kom.: 883 763 233; e-mai: biuro@mokmszana.pl; strona www:
mokmszana.pl
2. Termin dostarczenia prac (w godzinach pracy MOK: wtorek – piątek od 11:00 do 19:00, sobota od
8:00 do 16:00): do 27 marca 2021 do godziny 13:00
3. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 27 marca 2021 godzina 17:00, na stronie www.mokmszana.pl


II. Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
„Wierni na cześć wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święcą palmy. U zagórzan palmy nazywano również
bagniociami. Ważny był wystrój i wiązanie palem. Zagórzanie wiązali je batami, które później używane były w
gospodarstwie, lub pręciami, czyli odpowiednio przeciętymi na pół pędami bazi lub leszczyny. Ubierano je wstążkami z
bibuły, rzadko naturalnymi, i ozdabiano kwiatami wykonywanymi z bibuły. Wielkość palmy uzależniona była od
inwencji twórczej gospodarza i jego zamożności.”
(Piotr Lulek „Zagórzanie Tradycja Muzyka Taniec”)
2. Cele konkursu:
• POPULARYZOWANIE ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH
ZWIĄZANYCH Z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej;
• Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej;
• Integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa;


III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta i gminy Mszana Dolna
oraz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Świętego Michała Archanioła.


IV. Warunki udziału

1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie „Bagnieć Zagórzańska” jest akceptacja jego
Regulaminu.
2. Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnie z wytycznymi regulaminu oraz dołączenie do
palmy wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu,
dostępnej na stronie www.mokmszana.pl
3. Wytyczne dotyczące palm konkursowych:
• długość palmy nie może przekraczać 200 centymetrów
• do dekoracji palmy nie można wykorzystywać gotowych ozdób (sztuczne kwiaty, itp.)
4. Do 27 marca 2021r. do godz.: 13:00 należy dostarczyć palmy do siedziby organizatora (Miejski
Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna)


V. Ocena prac

1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
• Zagórzańska Bagnięć – zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami
Zagórzan
• Estetyka i precyzja wykonania
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
3. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę:
• Ogólne wrażenie artystyczne
• Długość palmy (nie może przekraczać 200 cm)
• Technikę i sposób wykonania
• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
• Estetykę wykonania prac
4. W każdej kategorii Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III).
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.


VI. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki przedstawione zostaną na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury;
www.mokmszana.pl
2. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 28.03.2021r. o d godziny 10:00 – podczas przekazania nagród będzie
zachowany reżim sanitarny, laureaci będą odbierać nagrody pojedynczo.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na
stronie www.mokmszana.pl oraz fanpage’u na Facebooku w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia
konkursu.


VII. Klauzula informacyjna

1. W celu realizacji XXXVIII KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ” dane
osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Miejski
Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna.
3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w regulaminie konkursu
oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów:
marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z
przeprowadzeniem konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w
konkursie.
5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić
zgromadzone dane.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z
tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.
7. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

karta zgłoszenia do pobrania