Regulamin Imprez Masowych

Dni Mszany Dolnej 2024” w dn. 13.07.2024r.
oraz, „Koncert Zespołu Piersi” w dniu 14.07.2024r.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) został wydany na podstawie artykułu 25 ustęp 1, punkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1160) – zwanej dalej ,,Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Miejski Ośrodek Kultury – w Mszanie Dolnej ul Jana Pawła II 1, 34 – 730 Mszana Dolna – zwanego dalej ,,Organizatorem”.

Impreza masowa pod nazwą „ Dni Mszany Dolnej 2024” w dn. 13.07.2024r. oraz „Koncert Zespołu Piersi” w dniu 14.07.2024r. – zwanej dalej ,,Imprezą”, który odbędzie się, odpowiednio w dn. 13.07.2024 r. oraz w dn.14.07.2024r. w Mszanie Dolnej na wydzielonym terenie Parku Miejskiego (wg mapy) w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

,,Służby Porządkowe i Informacyjne ” – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorami, dodbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

,, Teren Imprezy” – oznacza wydzielone miejsce wg mapy Parku Miejskiego przy
ul. Orkana, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

,,Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2.

1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych i podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 3.

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:

a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych i Informacyjnych ;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

Zaplecze techniczno-socjalne,

Widownia – miejsca stojące,

Wejście główne,

Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronny.

12. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe Informacyjnej Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 2. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 4.

14. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

15. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

16. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 1
34 – 730 Mszana Dolna

17. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

§ 6.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w siedzibie Miejskiego Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 1 34 – 730 Mszana Dolna

– na stronie internetowej www.mokmszana.pl

19. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 16 na piśmie, przesyłką poleconą.

20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego

§ 7.

21. Zgodnie z treścią ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych karze podlega:

   1. kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe art. 59 Dz.U. 2019 poz. 2171 – podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych ,karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu ,

   2. kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe art. 56 Dz.U.2019 poz.2171 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł,

   3. kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe art. 59 Dz.U. 2019 poz. 2171 – podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych ,karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu ,

   4. kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania , wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez sł. Porządkowe lub sł. Informacyjne , w czasie i miejscu Imprezy Masowej art. 54 Dz. U. 2019 poz.2171 , podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejszej niż 2000zł.

   5. kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się impreza masowa – podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

   6. może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt. 1-3, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone wyżej prowadzi się na podstawie Przepisów o postępowaniu przyśpieszonym.

§ 8.

Uczestnik imprezy masowej, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc w niej udział , wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów.

Program imprez zostanie przekazany potencjalnym widzom poprzez:

 1. plakaty rozwieszone na tablicach informacyjnych na terenie Mszany Dolnej oraz miejscowości ościennych,

 2. ulotki rozmieszczone w Miejskim Ośrodku Kultury, Urzędzie Miasta oraz sklepach i kioskach na terenie miasta,

 3. strony internetowe MOK www.mokmszana.pl i UM www.mszana-dolna.eu,

Regulamin imprez zostanie przekazany potencjalnym widzom poprzez:

 1. strony internetowe MOK www.mokmszana.pl i UM www.mszana-dolna.eu,

 2. w formie drukowanej – do wglądu w MOK i UM,

w formie drukowanej – przy każdym wejściu/wyjściu na teren imprezy będzie on wywieszony na tablicach informacyjnych.

Uczestnik imprezy masowej, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc w niej udział , wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów.