REGULAMIN XLI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ”

 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1,
   34-730 Mszana Dolna; tel.: 18 33 100 11, tel. kom.: 883 763 233; e-mai: biuro@mokmszana.pl; strona www: mokmszana.pl
  • Termin dostarczenia prac (w godzinach pracy MOK: wtorek – piątek od 11:00 do 19:00, termin ostateczny to 22 marca 2024 (piątek) do godziny 19:00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 23 marca 2024 godzina 17:00, na stronie www.mokmszana.pl
  • Oficjalne wręczenie nagród: 24 marca 2024 godzina 10:00, na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.
 2. Przedmiot i cele konkursu
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
   „Wierni na cześć wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święcą palmy. U zagórzan palmy nazywano również bagniociami. Ważny był wystrój i wiązanie palem. Zagórzanie wiązali je batami, które później używane były w gospodarstwie, lub pręciami, czyli odpowiednio przeciętymi na pół pędami bazi lub leszczyny. Ubierano je wstążkami z bibuły, rzadko naturalnymi, i ozdabiano kwiatami wykonywanymi z bibuły. Wielkość palmy uzależniona była od inwencji twórczej gospodarza i jego zamożności.”
   (Piotr Lulek „Zagórzanie Tradycja Muzyka Taniec”)
 3. Cele konkursu:
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej;
  • Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej;
  • Integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa;
 4. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikami konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu miasta i gminy Mszana Dolna oraz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Świętego Michała Archanioła.
 5. Warunki udziału
  • Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie „Zagórzańska Bagnieć ” jest akceptacja jego Regulaminu.
  • Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnie z wytycznymi regulaminu oraz dołączenie do palmy wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, dostępnej na stronie www.mokmszana.pl
  • Wytyczne dotyczące palm konkursowych:
   • długość palmy nie może przekraczać 500 centymetrów
   • do dekoracji palmy nie można wykorzystywać gotowych ozdób (sztuczne kwiaty, itp.)
   • stopień pracowitości palmy (ilość elementów, itp.)
  • Do 22 marca 2024 (piątek) do godziny 19:00 należy dostarczyć palmy do siedziby organizatora (Miejski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna)
 6. Ocena prac
  • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
   • Zagórzańska Bagnięć – zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami Zagórzan
   • Estetyka i precyzja wykonania
  • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
  • Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę:
   • Ogólne wrażenie artystyczne
   • Długość palmy (nie może przekraczać 500 cm)
   • Technikę i sposób wykonania
   • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
   • Estetykę wykonania prac
  • W każdej kategorii Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III).
  • Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Ogłoszenie wyników
  • Wyniki przedstawione zostaną na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury; www.mokmszana.pl
  • Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 24 marca 2024 o godzinie 10:00 na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.
  • Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.mokmszana.pl oraz fanpage’u na Facebooku 23 marca 2024 do godziny 17:00.
 8. Nagrody:
  • w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne, odpowiednio:
   • I miejsce – 300 złotych
   • II miejsce – 200 złotych
   • III miejsce – 100 złotych
 9. Klauzula informacyjna
  • W celu realizacji XLI KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘĆ” dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  • Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna.
  • Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie.
  • Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
  • Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
  • Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA – karta zgłoszenia 2024